O nas

OPALCROWD2 P.S.A. świadczy usługi z zakresu:

1. doradztwa i wsparcia technicznego przy opracowywaniu infrastruktury platform crowdfundingowych i ich bieżącej obsłudze oraz doradztwa w zakresie pozycjonowania platform crowdfundingowych i stron internetowych;

2. marketingu w oparciu o analizę rynku, wizerunku i kanałów komunikacji, w szczególności budowanie świadomości marki, skuteczne, długofalowe komunikowanie się z otoczeniem, którego bezpośrednim celem ma być wpływ na postawę, opinie i kreowanie wizerunku, zaufanie i stabilną pozycję marki firm crowdfundingowych;

3. komunikacji zintegrowanej i PR w kampaniach sektora finansowego na rzecz podmiotów świadczących usługi finansowe, w szczególności na rzecz platform crowdfundingowych.

Spółka powstała w dniu 16 stycznia 2023 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 stycznia 2023 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 r., w związku tym Spółka nie sporządziła dotychczas sprawozdania finansowego za żaden zakończony rok obrotowy. Spółka nie posiada obecnie istotnych zobowiązań. Dotychczasowa działalność Spółki finansowana jest przez jej założycieli.

Suma bilansowa Spółki na dzień 01.03.2023 r. wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) oraz stanowi łączny kapitał akcyjny Spółki, na który składają się wpłaty akcjonariuszy na akcje serii A oraz AZ.

Środki pozyskane z emisji posłużą do finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym:

1. działań marketingowych, komunikacyjnych i PR,
2. nakładów na zatrudnienie,
3. pokrycie kosztów prawnych i operacyjnych działalności.