Polityka prywatności
i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies
w OPALCROWD2 prosta spółka akcyjna

przyjęta uchwałą Zarządu nr 4/2023 z dnia 1 marca 2023 r.

Pobierz plik

Spis treści

I. Zakres stosowania
II. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Rekrutacja
  2. Zatrudnienie
  3. Korzystanie ze strony internetowej
  4. Marketing bezpośredni, wysyłka informacji handlowej
  5. Formularz rejestracyjny na stronie internetowej
  6. Inwestorzy
  7. Zawarcie i realizacja umów w związku z prowadzoną działalnością
  8. Korespondencja i kontakt telefoniczny z Administratorem
  9. Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych
IV. Skąd pozyskujemy dane osobowe
V. Pliki cookies i inne podobne technologie
  1. Czym są cookies i do czego są wykorzystywane
  2. Stosowane narzędzia analityczne
  3. Zarządzanie plikami cookies
  4. Zmiana ustawień przeglądarki i usuwanie plików cookies
VI. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane
VII. Przekazywanie danych poza EOG
VIII. Odbiorcy danych
IX. Okres przetwarzania danych osobowych
X. Zmiany w Polityce prywatności i plików cookies

I. Zakres stosowania
Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies w OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (dalej „Polityka”) jest skierowana do naszych:
– inwestorów, klientów, kontrahentów oraz ich reprezentantów, pełnomocników i pracowników,
– pracowników, współpracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie,
– użytkowników strony internetowej www.opalcrowd2.com zarządzanej przez OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
oraz innych kategorii osób wskazanych w Polityce Prywatności.

II. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
Administratorem danych osobowych jest OPALCROWD2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 lok. 5, 65-047 Zielona Góra, NIP: 9731090761, tel. +48 732 131 685, e-mail: biuro@opalcrowd2.com (dalej „Administrator” lub „OPALCROWD2”)
Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, a także pytania odnośnie do niniejszej Polityki prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail iod@opalcrowd2.com lub na powyżej wskazany adres Administratora.

III. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowanych przez niego celów. Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem relacji jaka łączy Państwa z OPALCROWD2 zostały opisane poniżej.

1. Rekrutacja
Dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będziemy przetwarzać w celu:
– przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny, natomiast pozostałe dane osobowe przekazane dokumentach (CV, list motywacyjny) będziemy przetwarzać na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; w przypadku innych form zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda,
– przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zgromadzone dane będziemy przetwarzać do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w innych procesach rekrutacyjnych, dane będziemy przetwarzać przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

2. Zatrudnienie
Dane osobowe pracowników i współpracowników będziemy przetwarzać w celu:
– zawarcia, realizacji, zmiany, wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy o pracę/umowy o współpracy, w tym prowadzenie dokumentacji, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz innych należnych świadczeń, realizacji obowiązków ubezpieczeniowych, podatkowych oraz księgowo – rachunkowych, realizacji obowiązków BHP, wykonywania czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością porządkową pracowników/cywilną współpracowników, realizacji obowiązków w zakresie medycyny pracy, archiwizacji dokumentacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy,
– bieżącej działalności Administratora np. w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów z kontrahentami, klientami oraz realizacji współpracy, w celu zapewnienia współpracy i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora,
– w celach związanych z działalnością informacyjną i marketingową np. publikacja wizerunku – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby zatrudnionej wyrażona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego.

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, a także przez okres archiwizacji (10 lat od końca zatrudnienia – akta osobowe oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, 5 lat – dokumentacja związana z realizacją obowiązków podatkowych oraz księgowo – rachunkowych). Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

3. Korzystanie ze strony internetowej
Z chwilą wejścia na naszą stronę internetową Serwer automatycznie rejestruje:  publiczny adres IP odwiedzającego, datę i godzinę uzyskania dostępu, żądane URI, , informacje o przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy  realizacji transakcji http  zapytania (lub loguje status poprawny)
Dane te przetwarzane są w celach:
– świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści zgromadzonych na stronie internetowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– w celu administrowania Serwisem, w tym w celu zapewniania bezpieczeństwa – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora.
– Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nie dłuższy niż 1 rok.

4. Marketing bezpośredni, wysyłka informacji handlowej
Przekazane nam dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon) będziemy przetwarzać w celu:
– komunikacji marketingowej,
– przedstawienia oferty handlowej za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, rozmowa telefoniczna),
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości promowania (marketingu bezpośredniego) produktów i usług lub art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem danego kanału komunikacji.
Dane będziemy przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych albo do czasu wycofania przez Państwa zgody, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

5. Formularz rejestracyjny na stronie internetowej
Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (tj. dane osób fizycznych zainteresowanych ofertą, a w przypadku osób prawnych – dane osobowe reprezentantów lub pełnomocników) będziemy przetwarzać w celu:
– kontaktu i przedstawienia oferty dotyczącej emisji akcji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. a RODO – zgoda na kontakt wybranym kanałem komunikacji,
– zawarcia umowy objęcia akcji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku osób reprezentujących lub pełnomocników inwestorów, dane będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas świadczenia naszych usług lub do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych może być wydłużony jeśli będzie to konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, lub w przypadku jeśli będą wymagać tego przepisy prawa.

6. Inwestorzy
Dane osobowe inwestorów – osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – dane osobowe ich reprezentantów lub pełnomocników, będziemy przetwarzać w celach:
– zawarcia i wykonania umowy objęcia akcji,
– udzielenia informacji oraz bieżącego kontaktu z inwestorami,
– realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz przepisów dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
– prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
– prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą inwestorów, posiadających akcje Spółki,
– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje m.in. stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, ustalanie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami przez Administratora,
– archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny oraz podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie zostanie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

7. Zawarcie i realizacja umów w związku z prowadzoną działalnością
Dane osobowe kontrahentów ich reprezentantów, pełnomocników oraz personelu będziemy przetwarzać w celach:
– zawarcia i wykonania umowy, w tym podejmowania działań w odpowiedzi na żądania przed zawarciem umowy,
– wzajemnej komunikacji w związku z nawiązaną współpracą i realizacją postanowień umowy,
– realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych,
– ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny oraz podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie zostanie  wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.

8. Korespondencja i kontakt telefoniczny z Administratorem
W przypadku kontaktowania się z nami drogą telefoniczną lub kierowania korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane nam w nadesłanej wiadomości lub w trakcie rozmowy w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z treścią przesłanej wiadomości, wysłania wnioskowanych informacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora.
Dane te będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia korespondencji, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

9. Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych
W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach (np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek) w celach związanych z inicjonowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prawie do tworzenia i utrzymania sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
Dane te będziemy przetwarzać do ustania celu ich przetwarzania lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

IV. Skąd pozyskujemy dane osobowe
1.    W większości sytuacji dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, są to:
  a.    kandydaci do pracy, pracownicy, współpracownicy,
  b.    osoby kontaktujące się z nami,
  c.    nasi kontrahenci, klienci, partnerzy biznesowi.
2.    Możemy przetwarzać również Państwa dane osobowe, które pozyskaliśmy z innych źródeł, np.:
  – od Pani/Pana pracodawcy będącego na naszym klientem, kontrahentem, partnerem biznesowym, który przekazał nam dane osobowe w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy,
  – od podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje,
  – w przypadku nabycia przez Państwa instrumentów finansowych na podstawie czynności cywilnoprawnej – dane identyfikujące, informacje dotyczące transakcji, przekazane przez firmę inwestycyjną, z której transferowane są instrumenty finansowe,
  – z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Z reguły przetwarzamy o Pani/Panu następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, adres e-mail lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Pani/Pan występuje lub jest pracownikiem. Wobec członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie.

V.    Pliki cookies i inne podobne technologie

1. Czym są cookies i do czego są wykorzystywane

Ciasteczka (ang. cookies)  – to niewielkie pliki tekstowe z informacjami, które podczas wizyty na stronie
internetowej zostają zapisane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika i dokonywanych przez niego czynności.

Podstawowy podział plików cookies:

Pliki sesyjne – zapisują się na urządzeniu tylko w czasie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Pliki stałe  – są zapisywane w pamięci przeglądarki na dłuższy okres, a czas ten zależy od konkretnego
ciasteczka. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze, służą bowiem do zapamiętywania preferencji użytkownika (wybrany język, rozdzielczość, układ treści) i są wykorzystywanych podczas kolejnej wizyty.

Z uwagi na rolę jaką dany plik cookies pełni na stronieinternetowej wyróżniamy:

Niezbędne pliki cookies – korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

Funkcjonalne pliki
cookie
– zapamiętują i dostosowują stronę do wyborów osoby odwiedzającej stronę internetową, np. preferencji językowych.

Analityczne pliki cookie – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie.
Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej strony.

W przypadku, gdy którykolwiek z zastosowanych przez OPALCROWD2 plików cookie przetwarza dane osobowe,
przetwarzanie odbywa się:

       w zakresie cookies niezbędnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora w postaci prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,

       w zakresie cookies innych niż niezbędne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody użytkownika.

2. Stosowane narzędzia analityczne

Google analytics  to usługa analizy stron internetowych oferowana przez firmę Google, w ramach której przetwarzane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne, dotyczące użytkowników odwiedzających stronę.  Korzystamy z tej funkcjonalności w celu prowadzenia analityki internetowej, w tym w celu analizy statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony internetowej, a także by dowiedzieć się w jaki sposób ze strony korzystają użytkownicy.

Każdy użytkownik może samodzielnie decydować czy dane za pośrednictwem Google analytics będą  gromadzone i przetwarzane, wykorzystując do tego funkcjonalność do zarządzania plikami cookies lub za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki.

3. Szczegółowe informacje o  zakresie i  zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.Zarządzanie plikami cookies

Pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu użytkownika, ponieważ ich stosowanie jest konieczne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej
(transmisja danych w celu wyświetlenia treści), a użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z naszej strony internetowej.

 Cookies inne niż niezbędne (funkcjonalne, analityczne) są przez nas instalowane dopiero wówczas, gdy użytkownik udzielić nam zezwolenia na ich instalację. Zgoda taka może zostać wyrażona:

       poprzez kliknięcie przycisku „Zaakceptuj wszystkie” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową – wówczas zostaje wyrażona zgoda na wszystkie kategorie plików cookies,

       poprzez „Zarządzaj cookies” – wówczas użytkownik może wyrazić zgodę na instalację tylko wybranych plików cookies. W takim wypadku zostanie mu przedstawiona lista wszystkich plików cookies które może
włączyć.

Korzystając z funkcjonalności banera na stronie internetowej, użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje ustawienia oraz do ich zmiany, jak również do wycofania udzielonej zgody.

4. Zmiana ustawień przeglądarki i usuwanie plików cookies

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu, jednak użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień, w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies bądź być informowanym o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Przykładowe opcje edytowania ustawień w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: support.mozilla.org
– Internet Explorer: support.microsoft.com
– Google Chrome: support.google.com
– Safari: support.apple.com
– Opera: help.opera.com
Użytkownik może także usunąć pliki cookies zapisane w przeglądarce, korzystając z poniżej zamieszczonej, pomocniczej instrukcji dla popularnych przeglądarek:

       Mozilla Firefox: w menu należy wybrać Biblioteka a następnie Historia, w kolejnym menu wybieramy Wyczyść historię przeglądania i określamy dane, które chcemy usunąć (np. pliki cookie nazwane
jako Ciasteczka),

       Internet Explorer: w menu Narzędzia należy wybrać Bezpieczeństwo, a następnie należy wybrać Usuń historię przeglądania i zaznaczyć na liście pliki cookie,

       Google Chrome: w opcjach przeglądarki należy wejść w zakładkę Historia a następnie zaznaczyć pole Wyczyść dane przeglądania i wybrać dane, które chcemy usunąć,

       Safari: na górze strony należy kliknąć Safari a następnie Preferencje, następnie klikamy na zakładkę Prywatność a w kolejnym kroki przycisk Zarządzaj danymi witryny.

       Opera: należy kliknąć w czerwony przycisk  Opery, z menu wybrać Ustawienia a w kolejnym kroku należy wybrać Wyczyść historię przeglądania.

VI.    Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

1.    Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, została wycofana zgoda na przetwarzanie danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO),
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany, podmiot danych ma prawo otrzymania danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO),
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust.1 lit. f. RODO) osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
prawo wycofania zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo wycofania zgody przysługuje w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

2.    W celi skorzystania z powyższych praw należy przesłać odpowiednie oświadczenie woli drogą elektroniczną lub tradycyjną na wskazane w części II Polityki dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych lub Administratora.
3.    Z odpowiedzi na Państwa żądanie, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć zakres Państwa żądania.
4.    W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

VII.    Przekazywanie danych poza EOG

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VIII.    Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firmom świadczącym obsługę IT, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, audytowe, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów,
– podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

W przypadku inwestorów, odbiorcami danych osobowych będą również:
– podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy na podstawie obowiązującej umowy ze Spółką,
– innym akcjonariuszom, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy.

IX.    Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu, dla którego dane są przetwarzane oraz podstawy prawnej przetwarzania:
– dane przetwarzane na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu jej wycofania,
– dane przetwarzane na podstawie na podstawie uzasadnionego interesu – do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania,
– dane będziemy przetwarzać przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizacji. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

X. Zmiany w Polityce prywatności i plików cookies

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności i plików cookies spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.